2013
Roy Lichtenstein
Fondazione Vedova, Venice, Italy
May 28–Nov. 24, 2013